Paehtz,E (2385) - Wang Pin (2417) FIDE WCh Women KO(1.1), 2004.05.22

You May Also Like: