Li Chao2 (2619) - Zhou Weiqi (2585) 1st GM(7), 2010.06.18

You May Also Like: