Karpov, Anatoly (2690) - Smyslov, Vassily (2595) October Revolution 60(?), 1977.?.?

You May Also Like: