Balashov, Yuri S (2565) - Karpov, Anatoly (2690) October Revolution 60(?), 1977.?.?

You May Also Like: